— HVILKE OMRÅDER DÆKKER VI —

KOMPETENCER

§54 støtteperson

Det er vigtigt, at en forælder til et anbragt barn, kan finde forståelse og støtte hos en fagligt velfunderet person. En støtteperson hos Trivsel.social er uvildig og uafhængig af forvaltningen og medbringer stor erfaring som støtteperson og fra arbejde med anbragte børn og deres familier.

Støttepersonen skal:

- Evne at møde og rumme forælderen og give forståelse og modspil i en fleksibel ordning.

- Bistå denne i bearbejdelsen og forståelsen af det hændelsesforløb, der førte til anbringelsen.

- Støtte forælderen i at udvikle samarbejdet med kommunen og anbringelsesstedet.

- Støtte forælderen til at drage omsorg for sit barn, under og efter anbringelse.

- Støtte forælderen i forberedelse, gennemførelse og evaluering af relevante møder.

Forælderens opholdskommune fastsætter det tidsmæssige behov for støtte og godkender støttepersonens kvalifikationer.

 

 

 

Støttet & overvåget samvær:

Når barnet er anbragt udenfor hjemmet, skal samvær med mor og/eller far være en god og tryg oplevelse – hver gang. Jeg har mange års erfaring i at facilitere gode samvær og evner at balancere i at sætte rammer og samtidig give rum. Jeg støtter altid barnet og forældrene til -i trygge rammer at have det bedst mulige samvær. Før og efter samværet planlægges, rådgives og evalueres samværet med forældre og omsorgspersoner. Dette for at skabe grundlag for den bedst mulige oplevelse. Den bedst mulige forudsætning for en god oplevelse er en fælles aktivitet, og vi hjælper derfor med planlægning og arrangement af dette.

 

Ved støttet og overvåget samvær er samværsaftalerne rammesat og beskrevet af den myndighed, der har truffet afgørelse om samværet. Trivsel.social følger myndigt og professionelt disse retningslinjer. Der laves observationer, samværsbeskrivelser og statusrapporter efter nærmere aftale.

Trivsel.social tilbyder støttet og overvåget samvær i eget hjem, på fastsat samværsadresse, eller i mobil minibus, som er indrettet med siddegruppe og bord samt tilbyder et arsenal af aktivitetsmuligheder (fiskeri, bålmad, spil og legeredskaber..)

 

 

 

 

 

Professionelle støtte - kontaktpersonsordninger til børn og unge, psykisk syge voksne og flygtninge med særlige behov.

Med mange års erfaring i at støtte og bedre situationen for mennesker med diagnoser, psykiske problemer og/eller sociale problemer, tilbyder Trivsel.social specialiserede og indfølende støtte – kontaktpersonsordninger.

En kontaktpersonsordning kan ofte være den allround støtteordning, der afdækker og binder komplekse problemfelter sammen, og gennem samarbejde med borgeren og de nære omgivelser, medvirker til at optimere borgerens trivsel og udvikling. For rent faktisk at gøre en forskel og komme i en position, hvor vi arbejder med det svære og frustrerende, er vi parate med en involverende og engageret indsats.

 

Den, der har en støtte – kontaktperson gennem Trivsel.social, har altid en livline og en stabil relation til en voksen, til støtte, rådgivning og akut hjælp. Det giver personen resiliens, at der i en svær barndom/ungdom eller tilværelse findes et stærkt bånd til en tryg støtteperson, der altid anerkender, bakker op og er til rådighed. Der er åben telefon/sms kontakt.

Det er ofte givende, at kontaktpersonsordningen knyttes til rådgivende samtaler med forældre, skole/uddannelse, forvaltning, skole, sundhedsvæsen mv.

Samværets rammer fastsættes i samarbejde med familierådgiveren, og der udfærdiges statusrapport hver tredje eller sjette måned.

 

 

 

 

 

Observations-/udredningsopgaver:

Trivsel.social kan med en stab af erfarne og professionelle medarbejdere og samarbejdspartnere tilbyde vores service til alle aspekter ved udredning, herunder planlægning, sparring og udarbejdelse af undersøgelser.

 

  • Vi udfører observationsopgaver i hjem og skole.
  • Indsamler viden om borgeren og familien gennem samtaler med relevante fagpersoner.
  • Afholder afklarende møder med forældre, børn og netværk.
  • Yder rådgivning og støtte i hjemmet, der fremmer en fælles forståelse af behov for hjælp og støtte.
  • Tilbyder sparring og rådgivning til forvaltning og rådgiver.
  • Observations- og udredningsopgaver vil ofte være udgangspunktet for videre støtte og tiltag.
  • Det samlede arbejde afsluttes altid med indgående og fagligt kompetent statusrapport.

 

 

 

 

 

Akutte afklaringsforløb

Trivsel.social arbejder altid med en anerkendende tilgang til borgeren. Ægte forandring og udvikling skabes kun gennem egne valg og erkendelser.

Vejen til selverkendelse kan imidlertid være formørket af mange faktorer og problematikker.

Gennem længerevarende kontaktpersonsordninger og rådgivningsforløb, indkredser vi den retning, som livet skal følge og støtter på vejen.  Når livet kræver svære og presserende valg, har det udsatte barn eller den unge behov for hjælp fra sin kommune. Imidlertid kan det være svært for de etablerede støtte- og hjælpeordninger at opnå maksimalt udbytte med borgeren, hvis denne ikke er afklaret med de erkendelser og konsekvenser, som valg og fravalg indebærer, og ofte er der brug for et akut tiltag, imens afklaringen pågår.

Jeg og en bred kam af erfarne personer fra mit socialpædagogiske bagland har stor erfaring i at iscenesætte rammer hvor en borger kan træde ud af det daglige liv og prøve at se på tingende med friske øjne. Midlerne til dette kan være en mulighed for sammen at tage på oplevelse. En oplevelse, som appellerer til den unge og indeholder en grad af eventyr og udfordring. Undervejs kan vi finde tillid og fællesskab til - sammen at forholde os til det akutte problem, der gerne skal afhjælpes. Det er ikke gennem forkromede charterture, vi når vores mål. Men vi tror på, at de fælles strabadser og eventyr ved kanosejlads, skitur, ridetur, vandring, simpel camping og vildmarksliv m.m. giver os den distance, ro og samhørighed, der sætter os i stand til at sætte nye mål.

 

Hvis problematikken ikke er overhængende, kan et forløb med en motiverende ugentlig aktivitet, som ramme for den løbende afklaring, eller fastholdelse af en proces, være midlet. Her har vi næsten ubegrænsede muligheder, da mange års socialpædagogik, sports og friluftsliv, har udstyret os med et bredt spekter af aktivitetsmuligheder.

Ved indgåelse af en aftale med familierådgiveren, vil forløbet og dets præmisser, være indgående beskrevet i kontrakten.

 

 

 

 

 

 

 

Familierådgivning & praktisk pædagogisk indsats

Med mange års god erfaring fra rådgivning og pædagogisk indsats i hjemmet er denne service et tilbud om supplement til de kommunale støttetilbud.

Min og tilknyttede konsulenters ekspertise er til rådighed for familier, som er presset af problematikker der fordrer en særlig indsats, viden eller kompetence. Vi kan præsentere en palet af højt specialiserede familiekonsulenter, der gennem deres faglige karriere og efteruddannelser, har udviklet en bred erfaring og særlige kompetencer og erfaringer, ifht. sårbare børn og unge og deres familier.

 Til eksempel kan nævnes:

- Forældre med psykisk sygdom

- Forældre med misbrug

- Forældre med mangelfuld forældreevne, eksempelvis grundet tidligere omsorgssvigt

- Forældre med ADHD eller anden diagnose inden for autismespekteret

- Familier med et handicappet barn

- Familier med et barn med iboende problemer/diagnose

- Familier med samspilsproblemer som; manglende struktur, kommunikation mm.

- Familier med konfliktfyldt skilsmisse og samværsordning

- Familier med voldsom konflikt, herunder vold og uadrettethed

- Familier med stor modstand mod kommunale foranstaltninger

- Unge og kompetencesvage (kommende)forældre

Formålet med familierådgivning er at give forældrene praktisk, pædagogisk vejledning til at forstå og overskue familiens vanskeligheder og dernæst at give dem hjælp til at ændre de mønstre, der forhindrer deres børns trivsel og udvikling.

Vi tilbyder en fleksibel og helhedsorienteret indsats, der kan være rettet mod barnet, familien og alle områder af deres liv, men vigtigst er at støtte op om at barnets behov bliver tilgodeset gennem forældrenes omsorg. Vi arbejder med praktisk støtte og vejledning, samt rådgivende samtaler i hjemmet.

Med sagsbehandler og familien, fastlægges de nærmere vilkår og tider for støtte og vejledning. Efter et afklarende indledningsforløb afleverer Trivsel.social en foreløbig skabelon for det videre rådgivningsforløb, denne følger gerne kommunens sædvanlige, ICS mv. Der udfærdiges statusbeskrivelser, udtalelser mv. efter nærmere aftale.  Rådgivningens varighed kan varigere fra kortvarige forløb ved konkrete problemstillinger til halv års intervaller med statusmøde. Ofte kan en familierådgivning være i samspil med en kontaktpersonsordning. Tillige medfører en familierådgivning et akut beredskab, ved pludselig opstået krise.

 

 

 

 

Skole, uddannelse og inklusions vejledning/tilbud

Jeg har fjorten års erfaring med socialpædagogisk behandling, undervisning og ledelse fra to special -heldagsskoler, der servicerede østjyske kommuner. Her arbejdede vi med børn med svære sociale, adfærds og følelsesmæssige vanskeligheder. Målet var at møde eleverne med en hensigtsmæssig forståelse og en tilrettet undervisning, der gav dem mulighed for at følge folkeskolen og samtidig udvikle deres sociale færdigheder med henblik på – på sigt, at inkludere dem i normalitet. De ældste elever blev støttet videre i praktik og uddannelses forløb. Dette involverede en tæt relation, familiesamarbejde og vejledning. Denne opgave påhviler i dag den almindelige folkeskole og UU -og meget fagpersonale er på en svær opgave med at rumme og inkludere elever med særlige vanskeligheder.

Trivsel.socials særlige viden og erfaring stilles til rådighed for forvaltning, UU og PPR gennem:

- Forløb der sigter imod at bedre skolesituationen for enkelte eller flere elever med særlige problemer. I skolen og sideløbende/supplerende indsats

- Forløb der sigter imod afklaring, forståelse og metoder for enkelte eller flere elever med særlige problemer. Oplæg/kurser/vejledning/supervision

- Støttepersons og familiearbejde der inkluderer skole og uddannelse.

- Skole og uddannelses støtte for særligt udfordrede børn og unge.

- ”Kom op og afsted” støtte.

- Særligt tilrettelagte opgaver og forløb..

 

 

 

 

 

Plejefamilie & institutions supervision/rådgivning

Når børn og unge har behov for at anbringes uden for hjemmet. Er plejefamilier og netværksplejefamilier i dag den mest anerkendte og anvendte løsning. Plejefamilien kan dog være på en svær og mangesidet opgave, som fordrer løbende vejledning og støtte fra fagpersoner med særlig viden og erfaring. Dette forestår kommunens familieplejekonsulenter, men opgaverne kan suppleres med hjælp fra Trivsel.social.

Med en erfarings baggrund bla. fra:

- En opvækst som biologisk barn i en professionel plejefamilie.

- Års erfaring fra aflastnings familiepleje.

-  4 års socialpædagogisk arbejde på behandlingshjem.

-  14 års specialskole samarbejde med mange plejefamilier.

- 4 års arbejde som familiekonsulent bla. med opgaver som: vejl. af familiepleje, støtte ved samvær, støtte til forældre, vejledning omkring særlige problematikker, søgning og opstart af aflastning..

- Et stort netværk med særlig viden og bagrund..

Tilbyder Jeg og tilknyttede medarbejdere vores ekspertise til kommunale familiepleje afdelinger og sagsbehandlere.

 Vi kan også være behjælpelige med at finde og opsætte aflastning.

 

 

 

 

 

Akutberedskab

Gennem etablerede støtte og vejlednings forløb har samarbejdspartnere et selvfølgeligt akutberedskab, der står parat til at træde i karakter når akutte og truende situationer opstår.

Men Trivsel.social kan også tilbyde vores samarbejdspartnere en akut funktion, hvor en smidig og pragmatisk indsats kan indsættes, når børn, unge og deres familier er akut truede og der skal en umiddelbar og markant indsats til.

Ved indgåelse af en samarbejdsaftale, kan muligheder og behov granskes og optimeres.

 

 

 

 

 

Tema oplæg og kursusforløb

Jeg og samarbejdspartnere har stor erfaring i at videreformidle generel faglig viden og binde den sammen med konkrete daglige udfordringer. Vi kan sammensætte oplæg og kursus forløb for større eller mindre forsamlinger. Vidensfeltet er stort og den specialiserede viden, bunder i såvel praktisk som teoretisk erfaring.

Forhør nærmere om mulighederne.

 

 

 

 

 

 

Rådgivning og støtte til private

I Trivsel.social tager vi et´ parti - og det er barnets! Gennem mange års arbejde med børn i mistrivsel, har vi opbygget en indgående forståelse for de faktorer og bagved liggende årsager, der kan ligge til grund for at børn ikke trives og udvikles optimalt. Vi ved hvad der nedbryder og hvordan man opbygger. Samtidigt kender vi vejene til udredning, hjælp og støtte i psykiatri, sundhedssystem, skole og offentlig forvaltning.

Hvis i som forældre føler at jeres barn eller familie ikke trives, kan vi tilbyde en professionel socialpædagogisk afdækning af problemerne og vejlede jer til at forstå og ændre de mønstre og forhold der hæmmer jer.

Vi kan også vejlede og hjælpe jer til bedst mulig hjælp og støtte i det offentlige system.

Eksempler på problemfelter hvor vi kan hjælpe:

- Vores barn og vi har brug for hjælp. Hvad gør vi?

- Vores barn mistrives følelsesmæssigt, socialt og i skolen og vi kan ikke se os igennem problemerne.

- Vores barn har åbenlyse problemer, men hvad bunder det i og hvad kan vi gøre?

- Vores barn har endeligt fået en diagnose, men har mange følge-problemer..

- Vores barns nære omgivelser har brug for formidling af dets behov og problemer.

- Vores familie har samspils problemer og vi kan ikke se os ud af dem.

- Vi har stor uenighed om børnesyn, omsorg og opdragelse af vores barn.

- Vi skal skilles. Hvordan gør vi det bedst for vores barn?

- Vi er skilt og har problemer med at samarbejde til vores barns bedste.

- Vi har svært ved at få vores sammenbragte familie til at fungere.

- Vi har en forælder med psykisk sygdom/misbrug/stres/krise og det belaster vores barn.

 

Som forældre kan i modtage vejledning, observation og støtte i hjemmet. Vi kan også tilbyde samtaler udenfor hjemmet.

Kontakt Jacob på tlf. 27299818 eller mail: jh@trivsel.social. Hvis vi kan hjælpe, tilbydes i en halv times gratis – afklarende samtale, hvorpå plan og pris for forløbet fremlægges.

 

 

 

 

 

Priser

Trivsel.social tilbyder en bred palet af ydelser, på alle tider af døgnet og ude og hjemme. Time prisen på den enkelte opgave er afhængig af tid, vilkår og beskaffenhed. Eksempelvis vil vi kunne give et bedre tilbud på en fastlagt, længerevarende opgave, end på korte eller akutte opgaver.

Vi garanterer et prisniveau, der matcher eller ligger under andre sammenlignelige udbydere og vores services er til hver en tid konkurrence dygtige med offentlig timekostpris.

Ved konkret henvendelse oplyses vejledende timepris og ved indgåelse af kontrakt fastsættes timetal, timepris og udgift til aktivitet og kørsel.

 

For nærmere information; kontakt:

 

Indehaver/familiekonsulent

Jacob Højbjerg

 

T: 27299818

jh@trivsel.social